Betonmix Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 46. II. emelet Telefon: +36 30 377 86 29 | +36 30 900 35 52 E-mail: betonmix@betonmix.hu | |

Cégadatok


Cég név: Betonmix Építőmérnöki és Kereskedelmi Kft

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 46. II. emelet

Adószám: 11789035-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-288274

Bankszámlaszám HUF: HU70-12020304-01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)

Bankszámlaszám EUR: HU70-12020304-01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)

Swift kód: UBRTHUHBIpari padló, kültéri betonlemez mindenhol van, ahol kereskedelmi, vagy ipari beruházás, vagy felújítás valósul meg. Ezen szerkezeteknek, mint a létesítmények egyik leginkább igénybe vett részeinek a megfelelő műszaki állapota, tartóssága, stratégiai jelentőségű az épület tulajdonosának, üzemeltetőjének szempontjából, mert az ipari padló, térbeton minősége, a legtöbb esetben közvetlen hatással van a termelékenységre.

Szakterületünk:
 • ipari padlók és térbetonok méretezése és tervezése
 • gazdaságossági és műszaki optimum kidolgozása
 • teljeskörű mérnöki szolgáltatás nyújtása a tervezési, kivitelezési folyamatban
 • teljeskörű anyagkereskedelem
Forgalmazott termékek:
 • HUMIX® betonerősítő acélszál
 • POLIMIX® betonerősítő műanyagszál
 • TOPMIX® kéregerősítő
 • FF20 párazáró folyadék
 • Fugaszalag
Referenciák:
 • MERCEDES Gyár Kecskemét
 • AUCHAN
 • TESCO
 • LIDL
 • logisztikai szolgáltatók
 • gyártócsarnokok, szerelő műhelyek
Több száz cég tartozik ipari padló partneri körünkbe, építész tervezők, statikus irodák, iparipadlókészítők, generálkivitelezők, beruházók. Tevékenységünkkkel lefedjük az egész ország területét, 2001 óta pedig már a környező országokban is jelen vagyunk.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Szerződő felek
Szállító:
BETONMIX Építőmérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (BETONMIX Kft.)
Adószám: 11789035-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-288274
Bankszámlaszám HUF: HU70-12020304- 01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Bankszámlaszám EUR: HU70-12020304- 01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Swift kód: UBRTHUHB
Telefonszám:
Email: betonmix@betonmix.hu

Vevő:
Az ajánlaton, szállítóleven, ill. számlán megnevezett természetes vagy jogi személy.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek létrejötte
2.1.A BETONMIX Építőmérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (BETONMIX Kft., a továbbiakban: „Szállító”) szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai a jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján történnek. Ez valamennyi üzleti kapcsolatra, szolgáltatásra - beleértve a javaslatokat és a tanácsadást, valamint az egyéb mellékszolgáltatásokat – vonatkozik, melyeket a Szállító egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a vevő (a továbbiakban: „Vevő”) közreműködése nélkül határozott meg. A Vevő a megrendeléssel, az áru átvételével, a szolgáltatás elfogadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön, írásba foglalt megállapodás esetén van helye. Ha a Szállító és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni a Szállító szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.
2.2 A Vevő a kívánt terméket e-mailben vagy telefonon rendelheti meg. A megrendelés átvétele nem minősül a megrendelés elfogadásának. A Szállítónak joga van a Vevő megrendelését visszautasítani. A megrendelés a visszaigazolás megküldésével vagy írásbeli szerződés megkötésével kerül elfogadásra, illetve a megrendelt áru átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül.
Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

3. Az ÁSZF tárgya
A Szállító által forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése. A Szállító termékeinek és szolgáltatásainak leírását áruismertetők, szabványok, építőipari hatósági engedélyek és egyéb dokumentumok tartalmazzák, melyet a Szállító rendelkezésre bocsát, illetve műszaki adatlapok bárki által elérhetőek a Szállító honlapján.

4. Árképzés
4.1 Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. A Szállító ajánlatai az árfolyamváltozás, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában azonnali hatállyal változhat, erről a Vevő telefonon vagy emailben értesül. Az aktuális ár a konkrét ajánlatban és a Szállító által kiállított számlán szereplő ár.
4.2 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló, a Szállító által kiállított számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A Szállító a számla kiállítására a termék átadás-átvételétől illetőleg a szolgáltatás nyújtásától jogosult.
4.3. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt késedelmi kamat felszámolására jogosult előzetes felhívás nélkül.

5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások
5.1. Az átadás-átvételre a Vevő választása szerint vagy a Szállító mindenkori telephelyein vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor. A Szállító a termék átvételével megbízott személyt a Vevő képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a Szállító is gondoskodhat, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségeket a Vevőnek kell viselnie, és előlegeznie a Szállító felé.
5.2. A felhasználási és feldolgozási javaslatok csak általános iránymutatást jelentenek, mivel a Szállító termékeinek alkalmazási területe és feldolgozási feltétele igen különböző lehet. A Szállító és a gyártó által megadott felhasználási értékek csak átlagos tapasztalati értékek lehetnek. Az ajánlatok mellékletei (ábrák, rajzok, paraméterek specifikációk) általában előzetes – informatív jellegűek – kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes esetekben a Szállító által megadottól a Vevő által eltérő felhasználás alapján a Vevő igényeket nem érvényesíthet.
5.3. A Szállító termékei helyes és ezzel együtt sikeres alkalmazásának ellenőrzése nem a Szállító feladata, ezért a termékei minőségének garantálását csak akkor vállalja, ha a szakszerű feldolgozás a Szállító felhasználási utasításai figyelembevételével történik. Az alkalmazástechnikai tanácsadást a Szállító a legjobb tudása szerint végzi, kísérleti tevékenysége és tapasztalatai alapján. Minden adat és tájékoztatás azonban nem kötelező érvényű és nem mentesíti a Vevőt a saját vizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A Vevői adatszolgáltatás tartalmáért a Vevő felelősséggel tartozik. Az eladott termékek után garancia csak a termék minőségével kapcsolatban lehetséges a beépítés előtt, ugyanis a beépítésre a Szállítónak már nincsen ráhatása.
5.4. A Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a termék megrendelési helyre történő beérkezését követően haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány jelölésének egyezését a megrendeléssel. Eltérés esetén ezt haladéktalanul, de legfeljebb 1 napon belül jeleznie kell Szállítónak és gondoskodnia kell arról, hogy további feldolgozás ne történjen meg, ellenkező esetben a Szállító az esetleges károkért felelősséget nem vállal, reklamációt a továbbiakban nem fogad el.

6. A Vevő adatait a Szállító a mindenkor hatályos vonatkozó adatvédelmi és számviteli előírások szerint tárolja és dolgozza fel. Erről külön adatvédelmi szabályzatban rendelkezik.

7. A Vevő garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szállítótól a termékeket megvásárolja, valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. A Szállító kérésére a Vevő ezen tanúsítványokat köteles bemutatni.

8. Záró rendelkezések
8.1. A Szállító a jelen ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
- szállítási vagy számlázási dokumentációi mellékleteként
- A Szállító hivatalos honlapján: www.betonmix.hu.
8.2. A Szállító jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani. A módosult szerződésről a Szállító figyelmezteti a Vevőt a hivatalos honalapján történő belépést követően egy felhívással, melyben felhívja, hogy a módosított szerződést tekintse meg, illetve fogadja el. Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Vevő azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy – Vevő kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek.
8.3. Amennyiben a Szállító és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezik, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.4. Jelen ÁSZF-ben, illetve külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
8.5. Jelen ÁSZF 2018. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos.

Kelt:

Letöltés PDF-ben